pozadie

1. Všeobené ustanovenia

1.1.Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť Roland Real, s.r.o., IČO 36 831 298, so sídlom F. Malovaného 1636/4, 901 01 Malacky, zapísaná v OR OS Bratislava 1 pod vložkou číslo: 47851/B, oddiel s.r.o (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru podľa výberu kupujúceho z ponuky uvedenej na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a tieto podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu www.indriel.sk, ako aj na iné právne vzťahy vzniknuté v súvislosti s uzatvorením kupnej zmluvy prípadne reklamácii tovaru.

1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných ob-chodných podmienok, budú ustanovenia písomnej zmluvy upredno-stnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim. Návrh kupujúceho na uza-vretie kúpnej zmluvy má podobu objednávky ním vyplneného formulára umiestneného na internetovej stránke predávajúceho, ktorý odošle ku-pujúci predávajúcemu, pokiaľ sa nedohodnú inak. Akceptovaný návrh zmluvy je obojstranne záväzný a ku skutočnej realizácii kúpnej zmluvy nastane až odobraním tovaru kupujúcim.

2.2. Za akceptovanie objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mail-ové potvrdenie objednávky predávajúcim. Samotné oznámenie predá-vajúceho kupujúcemu o doručení jeho objednávky do elektronického systému predávajúceho, ak ho predávajúci vykoná, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.


2.3. Akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii objednaného tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje kupujúceho a prípadne iné údaje.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:
a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vy-baviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) odovzdať kupujúcemu v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady pred-písané platnými právnymi predpismi.

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar, vrátane všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou kúpnej zmluvy, najmä nákladmi na doručenie tovaru.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný najmä:
a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu spôsobom dohodnu-tým pri objedvke vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c) nevykonávať žiadne úkony, ktoré by mohli mať za následok poško-denie dobrého obchodného meno predávajúceho,
d) potvrdiť na príslušnom dokumente prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v objednávke.

5. Dodacie podmienky

5.1. Obrazy a iný tovar sú predávané podľa popisu a obrazového náhľadu predávajúceho umiestneného na internetovej stránke elektro-nického obchodu predávajúceho. Kupujúci vyhlasuje, že takýto spôsob prezentácie tovarov je postačujúci a nemôže byť dôvodom pre odstúpe-nie od kúpnej zmluvy z dôvodu nesplnenia akosti a kvality dodaného tovaru.

5.2. Po prijatí objednávky predávajúci oboznami kupujúceho o priebehu vybavenia objednávky do 3 dní. Do 7 dní od prijatia objednávky predá-vajúci expeduje tovar prostredníctvom pošty, alebo kuriérskej služby. Celkový čas od prijatia objednávky bude primerane dlhší o čas prepra-vy. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že dodacia lehota môže byť predĺžená primerane okolnostiam spôsobujúcim omeškanie, ak tieto nepredstavujú dôvod omeškania zavinený predávajúcim. O týchto okol-nostiach bude predávajúci informovať kupujúceho ihneď po ich zistení. V prípade, ak tovar nebude dodaný v lehote 30 dní od akceptovania objednávky predávajúcim, kupujúci je povinný o tom bezodkladne infor-movať predávajúceho.

5.3. Tovar je dodávaný na miesto uvedené v objednávke prostredníc-tvom Slovenskej pošty, alebo kurierskej služby formou listovej/balíkovej dobierky.

5.4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke, alebo na pošte, prípadne na inom mieste, ak si to zmluvné strany dohodnú. Kupujúci prevezme zásielku osobne alebo zabezpečí, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej nepríto-mnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. 
Ak bude po-trebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, alebo z iného dôvodu bez zavinenia predajcu, akékoľvek náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, pričom pri opakovanej zásielke musí zaplatiť vopred. Tovar sa považuje za doda-ný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo dôvodným odmietnutím prevzatia tovaru.

5.5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.

5.6. Doručená faktúra slúži ako dodací list

6. Kúpna cena

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Kúpna cena uvedená pri jednotlivých tovaroch na internetovej stránke predávajúce-ho je konečná a je bez DPH, nakoľko spoločnosť Roland Real, s.r.o. nie je plátcom DPH a taktiež uvedená cena pri tovare nezahŕňa cenu za dodanie tovaru. 


6.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a zmeny cien od výrobcov alebo dodáva-teľov tovaru.

6.3. Za deň zaplatenia kúpnej ceny sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.


6.4. V prípade, ak by nedošlo k uhradeniu kúpnej ceny kupujúcim pre-vodným príkazom, kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dodaný tovar najneskôr pri jeho prevzatí na dobierku

6.5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

7. Spôsob platby za tovar a prepravné služby (poštovné)

7.1 Kupujúji ma k dispozícii tieto možnosti platby:
a) prevodným príkazom vopred na bankový účet predávajúceho SK7902000000003005791554 a odoslaním Slovenkou poštou – kupujúci jednorázovým prevodom z účtu prevedie peniaze na účet predávajúceho za tovar aj poštovné; v tomto prípade je poštovné a balné vo výške XX €
b) platbou na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty – zásielku doručí poštár na adresu doručenia a ak sa doručenie nepodarí, nechá v schránke lístok s číslom zásielky a následne si ju kupujúci preberie na uvedenej pošte, kde aj zaplatí za tovar aj poštovné; vtedy je poštovné vo výške XX € (je to zvýšené o dobierkový príplatok, ktorý musí predávajuúci uhradiť pošte)

7.2. Ceny za poštovné a balné sú platné len pri doručovaní tovaru na území Slovenskej republiky a do hmotnosti 2 Kg.

7.3. V prípade, že si kupujúci želá dodať tovar do inej krajiny ako je Slovenská republika, je potrebné kontaktovať predávajúceho na e-mail indriel@indriel.sk. V tomto prípade je cena určovaná individuálne najmä podľa miesta dodania tovaru a jeho hmotnosti. Kupujúci obdrží od predávajúceho e-mail s vyúčtovaním poštovného a balného a ak kupujúci akceptuje túto cenu, je možné bez ďaľších prekážok realizovať obchod.

7.4. Väčšina tovaru spadá do hmotmnosti 2 kg. Avšak v prípade, že si kupujúci objedná tovar ťažší ako 2 Kg, predávajúci ho na e-mail informuje o zvýšených nákladoch na poštovné a balné. Obchod sa realizuje po akceptovaní ceny za poštovné a balné kupujúcim.

8. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

8.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

8.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo dopravcu, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď kupujúcemu bolo umožnené nakladať s tovarom a z dôvodov na strane kupujúceho sa tak nestalo.

9. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

9.1. Predávaný tovar zahŕňa aj umelecké diela, ktorými sú najmä obrazy. Umelecké dielo je výtvor, ktorý je výsledkom umeleckých tvorivých schopností autora a neexituje presná definícia čo umenie je alebo nie je a taktiež neexistuje žiaden kvalitatívny štandart umenia. Z tohoto dôvodu nie je možné reklamovať obsah umeleckeého diela, teda toho, čo je namaľované, alebo inak autorom vytvorené. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s predávaným tovarom na stránke internetového obchodu, kde je obrazový náhlad aj s popisom každého tovaru resp. diela.

9.2. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ predávajúceho alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

9.3. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

9.4. Kupujúci je povinný v oznámení o reklamácii presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Predávajúci je viazaný takto vymedzeným rozsahom reklamácie tovaru.

9.5. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení.

9.6. Predávajúci vydá v deň uplatnenia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme emailu alebo v písomnej podobe.

9.7. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

9.9. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká najmä:
a) uplynutím záručnej doby, ktorá trvá podľa zákona 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim
b) ak bol produkt čiastočne alebo úplne spotrebovaný; toto platí pri spotrebnom tovare ako sú napr. sviečky
c) mechanickym poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
d) používaním, nesprávnym ošetrovaním resp. vystavením tovaru v podmienkach, ktoré nie sú vhodné svojou vlhkosťou, teplom, mechanickymi vplyvmi, chemickými vplyvmi
e) poškodením vodou, ohňom, elektrinou, alebo náhodným poškodínm tovaru alebo náhodnou skazou, alebo iným zásahom vyššej moci

9.10. Kupujúci je povinný predložiť pri reklamácii doklad o zaplatení a preukázať, že bol tovar kúpený u predávajúceho.

9.11. Ak ide o vadu, na ktorú sa vzťahuje reklamácia, ktorú možno odstániť, predajca vadu odstráni bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní.

9.12. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

9.13. V prípade výmeny tovaru za nový, ak to povaha veci dovoluje t.j. nejde o umelecké dielo, dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar a záručná doba v tomto prípade začne znovu bežať od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

9.14. Všetky odôvodnene uplatnené reklamácie a s nimi súvisiace záručné opravy sú bezplatné.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy zo závažných dôvodov, ktoré spôsobili nemožnosť plnenia zmluvy a to najmä poškodenie alebo zničenie umeleckého diela, keďže ide o vec nezameniteľnú. Taktiež má právo odstúpť od zmluvy v prípade ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil jeho výrobu, alebo vykonal také zmeny, kedy je znemožnená realizácia kúpnej zmluvy zo strany predávajuceho, alebo z vyššej moci.

10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť e-mailom, alebo písomnou formou a doručiť predávajúcemu.

10.4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s kompletným príslušenstvom a s dokladom o zaplatení. Kupujúci je povinný tovar dôkladne zabaliť a zabrániť, aby došlo k poškodeniu alebo zničeniu tovaru pri preprave k predajcovi.

10.5. V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúceho, za predpokladu, že bol tovar vrátený v bezvadnom stave, úplný, nepoužitý, nespotrebovaný, predajca vráti kupujúcemu kúpnu cenu do 15 dní odo dňa doručenia ostúpenia od zmluvy a do doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

11. Ochrana osobných údajov

11.1. Kupujúci poskytuje svoje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne a to z dôvodu, aby bolo možné realizoť kúpnu zmluvu. Zaslaním objednávky kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov bez časového obmedzenia. Časové obmedzenie tu nie je preto, aby sa mohol kupujúci prihlásiť kedykoľvek bez potreby opätovnej registácie.

11.2. Predávajúci, rešpektujúc súkrome osôb sa zaväzuje, zhromažďovať osobné údaje len v nevyhnutnej miere a spôsobom, nevyhnutným na optimálne poskytnutie služieb. Taktiež sú osobné údaje potrebné pre účtovný a fakturačný systém. Osobné údaje, ktoré sú súčaťou objednávky a boli poskytnuté predajcovi pri registrácii kupujúceho, sú považované za dôverné.

11.3. Predávajúci osobné údaje nezverejňuje, nesprístupňuje a neposkytuje žiadnym iným subjektom s vynimkou tretích, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie mena), doručovateľské služby ako Slovenská pošta, a.s. (adresa na dodanie) a prípadne orgány činné v trestom konaní. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov predajca chráni pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

11.4. Kupujúci má podľa § 20 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov právo kedykoľvek písomne namietať proti ďaľšiemu spracovaniu resp. využívaniu svojich osobných údajov okrem iného má právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o predajca spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 cit. zákona.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektornického obchodu predávajúceho.

12.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena, musí mať písomnú formu.

12.3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ, pokiaľ sa nedohodnú inak.

12.4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia právnych predpisov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

12.5. Tieto všeobené obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

12.6. Kupujúci, zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchoné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.